FINANCIËN

JAARREKENING 2021 Ds. J van Dijkstichting te Doetinchem

Balans per 31 december 2021

ACTIVA 31- 12-2022 31- 12-2021 31- 12-2020
Financiële vaste activa € 5218600 € 6386121 € 5654005
Kortlopende vorderingen € 19434 € 19342 € 17728
Geldmiddelen € 269390 € 150641 € 191444
Totaal € 5507424 € 6556104 € 5863177
PASSIVA
Vermogen € 5500919 € 6548531 € 5856575
Kortlopende Schulden € 6505 € 7573 € 6602
Totaal € 5507424 € 6556104 € 5863177
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN rekening 2022 rekening 2021 rekening 2020
Koersresultaat € -960914 € 781514 € 356426
Rente-en dividenden € 85199 € 84990 € 89187
Totaal € -875715        866504     
445613
LASTEN
Beheerskosten effectenportefeuille € 22097 € 24301 € 20646
Organisatie en administratie € 3845 € 2992 € 3043
subtotaal € 25942 € 27293 € 23689
Bijdragen regionaal € 31070 € 31820 € 28570
Bijdragen landelijk € 20385 € 22935 € 30835
Bijdragen wereldwijd € 94500 € 92500 € 92080
subtotaal € 145955 € 147255 € 151485
Totaal €   171897       € 174548 € 175174
Resultaat € -1047612   € 691956 € 270439