FINANCIËN

JAARREKENING 2021 Ds. J van Dijkstichting te Doetinchem

Balans per 31 december 2021

ACTIVA 31- 12-2021 31- 12-2020 31- 12-2019
Financiële vaste activa  €  6386121 € 5654005 € 5513360
Kortlopende vorderingen €       19342 €     17728 €     22765
Geldmiddelen €     150641 €   191444 €     53279
Totaal €   6556104 €  5863177 € 5589404
PASSIVA
Vermogen €   6548531 €  5856575 € 5586136
Kortlopende Schulden €         7573 €        6602 €        3268
Totaal €   6556104 €   5863177 €  5589404
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN rekening 2021 rekening 2020 rekening 2019
Koersresultaat €       781514 €   356426 €   585434
Rente-en dividenden €          84990 €     89187 €   103591
Totaal €       866504        € 445613 €   689025
LASTEN
Beheerskosten effectenportefeuille €         24301 €      20646 €     20679
Organisatie en administratie €           2992            3043 €       4494
subtotaal €         27293 €       23689 €     25173
Bijdragen regionaal €          31820 €       28570 €     31570
Bijdragen landelijk €           22935 €       30835 €     27435
Bijdragen wereldwijd €           92500 €       92080 €     75250
subtotaal €         147255 €     151485 €    134255
Totaal €         174548 €     175174 €    159428
Resultaat €       691956 €      270439   €   529597