BELEID

Beleidsplan 2015-2020 Ds. J. van Dijkstichting

vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 maart 2015

Bestuurlijk

In de stichtingsstatuten, gewijzigd op 5 oktober 2001, is de bestuursstructuur vastgelegd. De statuten voldoen nog steeds. Ze spreken van de Nederlandse Hervormde Kerk, college van kerkvoogden en Regionaal Dienstencentrum te Arnhem. Door het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 zijn die benamingen niet meer juist. Als zich de noodzaak van een statutenwijziging aandient, actualiseren we deze benamingen.

Omdat het Regionaal Dienstencentrum niet meer bestaat, komt hiervoor in de plaats: het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor de twee andere verouderde benamingen lezen we in de tussentijd: de rechtsopvolgers.

Tussen de vertegenwoordigers van de kerken en de scholen in het bestuur enerzijds en hun achterban anderzijds bestaat weinig interactie. We blijven onze voelhorens uitsteken om verbindingen te leggen tussen initiatieven die onze doelstelling raken en de stichting.

Beheersmatig

Het vermogen van de stichting is sinds 2010 ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Eenmaal in de vijf jaar kijken we opnieuw welke dat het beste kan worden. Het beleggingsstatuut 2012-2017 bevat de belangrijkste richtlijnen voor het beleggingsbeleid van de stichting. Het beleid is primair gericht op beleggingen voor de langere termijn. Het is de consistente beleidslijn om het vermogen in stand te houden, rekening houdend met inflatie. Als de resultaten bovengemiddeld zijn, handhaven we het uitgavenniveau en voegen we een deel van die extra resultaten toe aan het vermogen. Zo groeit onze bestedingsruimte in de toekomst.

Bestedingen

We houden steeds de doelstelling voor ogen, zoals in de statuten is vastgelegd:

De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de Protestantse Kerk in Nederland, de zending en het christelijk onderwijs in het algemeen, en van de Protestantse gemeenten en het christelijk primair onderwijs te Doetinchem, Zelhem en Halle in het bijzonder, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We merken op dat het begrip zending de laatste decennia bredere uitleg en toepassing heeft gekregen dan vroeger. Het begrip zending gebruiken we op een eigentijdse manier en in de meest brede zin van het woord, namelijk als de mission van de kerk. De statutaire doelstelling laat ruimte, in die zin dat niet alleen kerkelijke of uitdrukkelijk christelijke instellingen voor een bijdrage in aanmerking komen.

Voor de spreiding regionaal, landelijk en wereldwijd kennen we geen vaste verdeelsleutel. Wel geven de bestedingen al jarenlang ongeveer hetzelfde beeld.

Omdat we niet weten wat op ons afkomt, houden we financiële ruimte voor nieuwe initiatieven.

Voor de periode 2015-2020 willen wij een project ondersteunen waarin een Nederlandse en een allochtone kerkelijke gemeente een band aangaan. Een dergelijke verbinding dient een kerkelijk en een maatschappelijk belang.