BELEID

Beleidsplan 2023-2028 Ds. J. van Dijkstichting

Bestuurlijk

De stichting is in 1966 opgericht. In de statuten, gewijzigd op 5 oktober 2001, is de
bestuursstructuur vastgelegd. Die statuten spreken van de Nederlandse Hervormde Kerk,
college van kerkvoogden en Regionaal Dienstencentrum te Arnhem. Door het ontstaan van
de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 zijn die benamingen niet meer juist. Het is
daarom wenselijk de statuten te actualiseren qua benamingen, maar ook wat de doelstelling
betreft.

Tussen de vertegenwoordigers van de kerken en de scholen in het bestuur enerzijds en hun
achterban anderzijds bestaat weinig interactie. We blijven onze voelhorens uitsteken om
verbindingen te leggen tussen initiatieven die onze doelstelling raken en de stichting.

Beheersmatig

Het vermogen van de stichting is sinds 2010 ondergebracht bij een vermogensbeheerder.
Eenmaal in de vijf jaar kijken we opnieuw welke dat het beste kan worden. In een periodiek
bij te stellen beleggingsstatuut bepaalt het bestuur het beleggingsbeleid van de stichting.
Het beleid is primair gericht op beleggingen voor de langere termijn. Het is de consistente
gedragslijn om het vermogen in stand te houden, rekening houdend met inflatie. Als de
resultaten bovengemiddeld zijn, handhaven we het uitgavenniveau en voegen we een deel
van die extra resultaten toe aan het vermogen. Zo groeit onze bestedingsruimte in de
toekomst en houden we financiële ruimte voor nieuwe initiatieven. In financieel magere
jaren proberen we het uitgavenniveau te handhaven.
Het bestuur is alert op ethische normen voor het beleggen van het vermogen en heeft die
normen in het beleggingsstatuut vastgelegd.
De administratieve organisatie van de stichting is in een apart document beschreven.

Bestedingen

Bij het beoordelen van verzoeken om een bijdrage houden we steeds de doelstelling voor
ogen, zoals in de statuten is vastgelegd:
De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de Protestantse Kerk in
Nederland, de zending en het christelijk onderwijs in het algemeen, en van de Protestantse
gemeenten en het christelijk primair onderwijs te Doetinchem, Zelhem en Halle in het
bijzonder, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

We merken op dat het begrip zending de laatste decennia bredere uitleg en toepassing heeft
gekregen dan vroeger. Het begrip zending gebruiken we op een eigentijdse manier en in de
meest brede zin van het woord. Ook allerlei missionaire initiatieven kunnen eronder vallen,
zoals kerkelijke pioniersplekken. De statutaire doelstelling laat ruimte, in die zin dat niet
alleen kerkelijke of uitdrukkelijk christelijke instellingen voor een bijdrage in aanmerking
komen.

Historisch verklaarbaar is dat Doetinchem, Zelhem en Halle in de formulering van de
statuten een zekere voorkeur genieten: daar woonden de gemeenteleden van Van Dijk. Toch
willen we initiatieven uit andere Achterhoekse plaatsen, bijvoorbeeld ter versterking van de christelijke identiteit van het onderwijs, evenzeer steunen. Ook in die zin kunnen de statuten
aangepast worden.

Bij het beoordelen van verzoeken uit eigen land krijgen initiatieven uit onze eigen streek
voorrang. Verzoeken om een bijdrage uit andere delen van het land bekijken we op hun
merites. Kerkelijke projecten krijgen voorrang boven initiatieven van onbekende instellingen.
Sinds de oprichting van de stichting ontvangt de Protestantse gemeente te Doetinchem een
bijdrage voor haar ouderenpastoraat. Dit is historisch verklaarbaar. De Hervormde
Zendingsgemeente te Doetinchem heeft zich in de jaren zestig van de twintigste eeuw
gevoegd bij de plaatselijke Hervormde gemeente. Haar vermogen ging echter niet mee,
maar werd apart gezet in de toen opgerichte Ds. Van Dijkstichting. De predikant van de
Zendingsgemeente, ds. A.C. Fokkema, werd ouderenpastor in de Hervormde gemeente. De
stichting heeft toen bepaald dat zij het ouderenpastoraat zou blijven bekostigen.
Voor deze nieuwe periode overwegen wij dat polarisatie onze samenleving bedreigt. We
noemen de aangescherpte tegenstellingen op het gebied van vreemdelingen, milieu en
klimaat. In het verlengde van het gedachtegoed van ds. Van Dijk vinden wij ‘meedoen’
belangrijk voor onze samenleving. Het gaat ons om meedoen van groepen die aan de rand
dreigen te blijven en zo niet tot ontplooiing komen. Kerkelijke en andere initiatieven gericht
op het bemiddelen tussen botsende groepen en op bevordering van de participatie van
gemarginaliseerde individuen en groepen hebben in deze periode onze bijzondere aandacht.
De extra aandacht die we in de vorige beleidsperiode hebben besteed aan de verbinding
tussen allochtone en gevestigde kerkelijke gemeenschappen, past hierin en houden we
daarom.

Om enig zicht te krijgen op de effectiviteit van onze giften vragen wij voortaan aan de
begunstigde instellingen of groepen een verantwoording of een verslag van de bewuste
activiteit.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 oktober 2022.