FINANCIËN

JAARREKENING 2018 Ds. J van Dijkstichting te Doetinchem

Balans per 31 december 2018

ACTIVA 31- 12-2018 31- 12-2017 31- 12-2016
Financiële vaste activa  €  4.710.165 € 5.086.518 € 4.689.431
Kortlopende vorderingen €         26.913 €       26.248 €       29.899
Geldmiddelen €      325.572 €     175.527 €     508.809
Totaal €   5.062.650 € 5.288.293 € 5.228.139
PASSIVA
Vermogen €   5.056.839 € 5.282.118 € 5.222.394
Kortlopende Schulden €           6.111 €         6.175 €       5.745
Totaal €   5.062.650 € 5.288.293 € 5.228139
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN rekening 2018 rekening 2017 rekening 2016
Koersresultaat €      -206.160 €   110.190 €   106.186
Rente-en dividenden €       110.048 €   104.642 €   113.764
Totaal €       -96.112 €   214.832 €   219.950
LASTEN
Beheerskosten effectenportefeuille €         19.629 €      19.108 €     18.824
Organisatie en administratie €           3.463 €         4.431 €       3.226
subtotaal €         23.092 €       23.539 €     22.050
Bijdragen regionaal €         43.870 €       40.415 €     24.789
Bijdragen landelijk €         41.925 €       60.575 €     60.075
Bijdragen wereldwijd €         20.580 €       30.580 €     27.520
subtotaal €       106.375 €     131.570 €     112.384
Totaal €       129.467 €     155.109 €   134.434
 STAAT VAN BATEN EN LASTEN €      -225.579 €     59.723   € 85.516